Webdesign

Webhosting

Portfolio

Tarieven

Bestellen

Contact

FAQALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze diensten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg met de Stichting Effectief hiervan af te wijken. Wanneer u met uw website niet aan onderstaande voorwaarden voldoet, behouden wij ons het recht voor onze overeenkomst met u met onmiddellijke ingang te beŽindigen. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij uiteraard bij voorkeur proberen het e.e.a. in de minne te schikken. Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op.

1.Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van de Stichting Effectief
(verder te noemen: opdrachtnemer) wordt gesloten.

2. Producten en diensten van opdrachtnemer: de productie, plaatsing en verhuur van websites inclusief email faciliteiten, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van ťťn of meer producten of diensten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer beschouwd electronic mail niet als rechtsgeldig.

2. Toepasselijkheid

1. onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met opdrachtnemer.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Een aanbieding of offerte gedaan door opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen gedaan via elektronische media zijn onder voorbehoud.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de overeenkomst is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door opdrachtnemer ůf
 • de opdrachtgever gaat een overeenkomst aan conform deze algemene voorwaarden door overmaking vooraf van het verschuldigde bedrag.

Hiervan kan worden afgeweken (beschikbaarstelling hosting-diensten) wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer en/of niet particulier is.

Bij de huur van een domein dienen de entreebijdrage (setup-kosten), de eerste periodevergoeding en eventueel overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van opdrachtnemer, voorzover deze van toepassing zijn alvorens er sprake kan zijn van een wederzijdse overeenkomst.

2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beŽindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

2. De overeenkomst dient ťťn maand voor het verstrijken van de onder 5.1 overeengekomen betalingsperiode (vervaldatum)  schriftelijk te worden opgezegd. De overeenkomst wordt telkens met de onder 5.1 genoemde periode verlengd geacht. Op de opdrachtgever rust de verplichting zorg te dragen voor tijdige betaling van de betreffende termijn.

3. opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien:

 • opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding;
 • opdrachtgever zijn of haar betalingsverplichting niet of niet tijdig heeft voldaan. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding

5. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:

 • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden - dit ter beoordeling van opdrachtnemer. Ook is het niet toegestaan om zgn. adultpages te plaatsen.
 • opdrachtgever de gehuurde ruimte gebruikt voor het verspreiden van zogenaamde "warez", "cracks" of (illegale) MP3-bestanden;
 • opdrachtgever de gehuurde ruimte gebruikt om derden in de gelegenheid te stellen geautomatiseerd opdrachtgevers informatie aan te passen (FFA scripts);
 • opdrachtgever de gehuurde ruimte gebruikt als file-server om andere gehuurde of in eigendom zijnde ruimte te ontlasten;
 • opdrachtgever de gehuurde ruimte gebruikt om derden in de gelegenheid te stellen van zijn faciliteiten gebruik te maken (onderhuur, gebruik van, of toestaan dat scripts door niet-huurders worden gebruikt zonder hiervoor toestemming van opdrachtnemer te hebben verkregen).

6.Levering en leveringstijd

1. Beschikbaarstelling van gehuurde ruimte (een web site) geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7.Overmacht

1.Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data/emailverkeer

Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik.

Wij brengen cliŽnt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/email verkeer, een en ander in overleg met opdrachtnemer, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van opdrachtnemer.

Geeft de cliŽnt hieraan geen gehoor dan is opdrachtnemer gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

9. Prijzen

1. Alle op deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van opdrachtnemer.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt opdrachtnemer het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. 

4. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en volgt een aanmaning en eventueel incasso, waarbij de incassokosten en de verstreken rente worden berekend.

5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de opdrachtnemer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de opdrachtnemer site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruik van deze software.

2.Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door opdrachtnemer vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van opdrachtnemer .

13. Aansprakelijkheid

1. opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer .

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van opdrachtnemer.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal of diens elektronisch verspreide informatie, goederen of diensten.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan opdrachtnemer. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

1. opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, zijnde een bedrag gelijk aan 3 maanden huur van serverruimte.

16. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van opdrachtnemer .

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1.Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Laatst gewijzigd: 16/02/2002
Wijzigingen: vermelding "exclusief BTW" in plaats van "inclusief BTW" in artikel 9.1 en 10.2.

 

Alle rechten voorbehouden © Stichting Effectief, 2002
De Haere 38 - 8181 ZJ Heerde - The Netherlands - +31 (0)578 692768

 


Sitelight Webdesign&Webhosting, De Haere 38, 8181 ZJ Heerde
tel 0578 692768 of 06 46011057 - fax 0848 73 63 05
Sitelight is onderdeel van de Stichting Effectief, gevestigd te Heerde, Kvk.nr: 05065714